AMSA MacRebur

Reprodueix vídeo

INTRODUCCIÓ

El gran augment de residus generats per la producció industrial durant les darreres dècades ha posat al límit la sostenibilitat del planeta. Aquesta necessitat ha fet créixer la demanda ciutadana de processos de gestió sostenible amb alternatives adequades de tractament i reducció de recursos que permetin la millora mediambiental. A AMSA estem convençuts que aquesta millora pot aconseguir-se a través de la reutilització i el reciclatge o amb la valorització dels residus generats en el nostre territori, especialment dels plàstics.

Tradicionalment les pavimentacions de carrers i carreteres amb mescles asfàltiques han estat un camp propici per a l’estudi i aplicació de nous materials com a potencials receptores de residus: des de la incorporació d’àrid recuperat de la demolició de capes asfàltiques preexistents, fins a la incorporació de pols procedent del tractament dels pneumàtics usats, passant pel vidre, els tòners d’impressores, els estèrils miners i les cendres d’incineradores d’escombraries. 

En aquesta direcció AMSA, empresa de producció asfàltica amb més d’un segle d’història, va un pas més enllà en associar-se amb la britànica MacRebur, pionera en el desenvolupament de tècniques de reutilització de plàstics de rebuig, amb l’objectiu d’incorporar aquests residus, una vegada processats, com aditiu a les mescles asfàltiques.

RESIDUS PLÀSTICS

Els plàstics són materials sintètics derivats principalment del petroli cru refinat, i han estat i són un dels productes més extensament utilitzats al món per les seves característiques de resistència a la descomposició i  la radiació UV. Això fa que es converteixin en un greu problema mediambiental, ja que el plàstic residual roman en el medi ambient durant centenars d’anys. 

La Comissió Europea recalca aquest fet: “Molts dels plàstics a Europa acaben incinerats o en abocadors, fins i tot quan els consumidors fan l’esforç per afavorir la seva reutilització: molts dels envasos que consumim són molt difícils de reciclar, o directament no es poden reciclar”.

Fins al moment les dificultats tècniques i l’absència de mercat per als plàstics, que ja han esgotat la seva vida útil, oferien com a únic destí final per a aquests productes l’abocador o la incineració.

 
 


AMSA proporciona una solució de reutilització definitiva per aquests plàstics a través de la seva valorització, aconseguint així les següents fites:

Consumir de forma selectiva
una part del plàstic destinat
a l’abocador

Reduir la petjada de carboni i
l’emissió 
de gasos d’efecte 
hivernacle

Reduir el consum de recursos
naturals 
limitats en el sector de
la construcció


DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

L’additiu plàstic fabricat i utilitzat per AMSA té com a origen residus plàstics provinents de la recollida selectiva local amb destí final a l’abocador. Aquest producte és el resultat d’un procés protegit pels drets de la propietat industrial MacRebur dels quals AMSA compta amb l’exclusivitat de la producció i distribució a l’Estat Espanyol. 

La fluïdesa del producte final fa que es fongui durant el procés de fabricació i facilita la incorporació dins de tots els tipus de mescles bituminoses, formant així un conjunt homogeni. 

A les nostres instal·lacions aquests residus plàstics són emmagatzemats, tractats i classificats en dues tipologies: MR6 i MR8, amb propietats i aplicacions diferenciades en funció de l’ús i el trànsit de la via. Per tal de poder incorporar aquests productes, les nostres plantes de producció s’han modernitzat i adaptat amb unes instal·lacions específiques que permeten dosificar l’additiu plàstic de forma automàtica i controlada durant el procés estandarditzat de producció de les mescles. Així es garanteix la qualitat del producte final i s’assegura la seva aplicabilitat amb mètodes i maquinària habitual sense perjudicar cap dels valors inicials de la fórmula ni la seva manipulació a obra.

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

Aspecte del producte:

Grànuls multicolors.

Aspecte de l’asfalt acabat:

No hi ha cap diferència d’aparença visual respecte l’asfalt estàndard que usa betum convencional o modificat.

Embalatge:

L’additiu plàstic produït per AMSA se subministra en saques de 1000 kg, adients per a ser introduïdes a la sitja de dosificació automàtica de la planta asfàltica.

ÚS I APLICACIÓ

L’additiu plàstic s’incorpora juntament amb la resta dels components de la mescla a la descàrrega de l’àrid i el betum a la mescladora, seguint els processos i tempos normals de fabricació. Actua com a complement del betum i es pot utilitzar en tot el ventall de fórmules de fabricació de mescles asfàltiques, tant convencionals com modificades (AC, BBTM, MAM, PA, SMA, etc.).


RESULTATS OBTINGUTS DE LES MESCLES AMB ADDITIU PLÀSTIC

L’experiència, assajos i investigacions realitzats per l’aliança AMSA-MacRebur demostren que l’addició dels productes plàstics MR6 i MR8 millora significativament les característiques mecàniques de la mescla asfàltica fabricada. Així s’obtenen millors resultats pel que fa a la rigidesa, la resistència a la deformació i a la fractura i perllonga la vida útil del paviment executat.
Aquestes millores mecàniques s’afegeixen a les ja mencionades millores mediambientals i, més enllà de l’aprofitament de residus als quals ja no es preveia cap ús, també suposen millores de reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i la garantia d’un procediment de fabricació industrial sostenible i no contaminant. Els assajos sobre els paviments executats certifiquen que no es produeix lixiviació d’aquest component a la mescla.


PETJADA DE CARBONI

Els assajos de control mediambiental realitzats per auditors externs permeten afirmar que la utilització d’aquest additiu plàstic suposa una reducció d’emissions de CO2 respecte una fabricació convencional i que es quantifiquen en:

1. una reducció de 11,32 Kg de CO2 emès a l’atmosfera per cada tona
 d’asfalt produït en el cas d’utilitzar el producte MR6.

2. una reducció de 4,65 Kg de CO2 emès a l’atmosfera per cada tona 
d’asfalt produït en el cas d’utilitzar el producte 
MR8.

Cal remarcar que la utilització de l’additiu plàstic no presenta cap inconvenient per a la reutilització d’aquestes capes de paviment en la fabricació de noves mescles asfàltiques a partir de l’àrid recuperat de les mateixes, de manera que el cicle de valorització torna a regenerar-se de forma circular.

AMSA ens preocupa l’herència que deixem a les següents generacions, per això apostem per la fabricació de mescles asfàltiques més sostenibles, que minimitzi l’ús de recursos naturals i doni vida als residus plàstics. Per això ha nascut l’aliança AMSA – MacRebur.

 
 

LA NOVA GENERACIÓ D’ASFALTS MÉS SOSTENIBLES